Võlaõigus

Võlaõigus

Meid ümbritsev elu on täis juriidilisi seoseid, millega puutuvad igapäevaselt kokku nii füüsilised- kui ka juriidilised isikud. Kõige sagedamalt puutume kokku võlaõiguslike suhetega. Näiteks puutub iga füüsiline isik kokku võlaõigusega kaupluses oste sooritades (müügileping) või ühistransporti kasutades (reisijaveoleping).

võlgnik, võlausaldaja, kahju hüvitamine, aegumine

Võlaõigusseadus

Võlaõigus on eraõiguse osa, mis reguleerib isikute vahel tekkivaid võlasuhteid. Võlasuhe on kahe või enama isiku vaheline õigussuhe, millest tuleneb ühe pooltest kohustus midagi teha ja teise pooltest õigus nõuda kohustuse täitmist. Võlasuhte tekkimise peamiseks aluseks on lepingud, kuid võlasuhe võib tekkida ka lepinguvälistest suhetest, nt käsundita asjaajamine ja alusetu rikastumine. Lepingud võivad olla ka suulised, v.a kui seadus nõuab kirjaliku või notariaalselt tõestatud lepingu sõlmimist. Võlaõigust reguleerib Võlaõigusseadus.

Enamik õiguslikke vaidlusi on seotud just lepinguliste suhetega. Kogemustele tuginedes saab väita, et küllalt oluline on püüda sõnastada lepinguid selliselt, et oleks üheselt arusaadav osaliste tahe, õigused ja kohustused ning samas ka vastutus. Korrektselt ettevalmistatud leping suudab vältida edaspidiseid vaidlusi. Samas tuleb tõdeda, et ilma juriidilisi eriteadmisi omamata võib lepingu koostamine ning õiguste teostamine osutuda teinekord vägagi raskeks.

Selleks pakume Teile:
• lepingueelne lepingupartneri analüüs
• kirjavahetus, esindamine, konsultatsioonid
• juriidiline abi lepingulistel läbirääkimistel
• lepinguprojektide koostamine
• lepingute õiguslik analüüs
• hagiavalduste, pretensioonide ja kaebuste koostamine ning Kliendi esindamine kohtuasutustes.