ÕIGUSABI

Õigusabi valdkonnad 

õigusabi, juriidiline abi, esindamine kohtus, tsiviilõigus

Õigusabi valdkonnad

Consigliori OÜ pakub õigusabi järgmistes õigusvaldkondades:

 • Kindlustusõigus – liiklus-, kasko-, kahjukindlustus nõuded kindlustusseltsile, kannatanu esindamine, kindlustusandja otsuste vaidlustamine kohtus või Liikluskindlustuse Lepitusorganis.
 • Tööõigus – töölepingud ja muud töösisekorra dokumendid, töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis või kohtus jne.;
 • Perekonnaõigus – elatisrahade väljanõudmine kohtus, abikaasade ühisvara jagamine notaris või kohtus jne;
 • Võlaõigus – võõrandamis-, kasutus-, kindlustus-,  ning teenuste osutamise lepingud; õiguskaitsevahendite rakendamine; kahju hüvitamine  jne.;
 • Asjaõigus – omandi-(s.h. kaas- ja ühisomandi jagamine), valduse küsimused, tehnovõrkude tasumise küsimused jne.;
 • Äriõigus – äriühingute asutamine, jagamine, ühendamine, lõpetamine, müük, kapitali suurendamine, konkurentsiküsimused jne.;
 • Finantsõigus laenu-, investeerimislepingute analüüs, koostamine, vaidlustamine, võlanõustamine;
 • Väärteomenetlus – liiklusväärteo asjad, MUPO trahvid jne.;
 • Esindamine kohtutes Õigusbüroo juhataja omab kohtumenetluse praktikat alates 1999.a ning on pidevalt praktiseeriv jurist, kes vajadusel esindab Teid
  esindamine kohtus, Harju Maakohus, Tallinna Ringkonnakohus

  Eesti Kohtud

  kõikides Maakohtutes ja Ringkonnakohtutes, Politseis ja teistes lepitusorganites.