Asjaõigus

Asjaõigus

Asjaõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib asjadega ja esemetega seotud õigussuhteid. Asjaõigusseadus sätete kohaselt on asjaõigused absoluutsed õigused s.t. nad kehtivad kõikide isikute suhtes ning neid tuleb kõigil täita ja järgida. Asjaõigused on avalikud ning kõikidel huvitatud isikutel on nendega võimalik tutvuda (asjaõiguste avalikkuse põhimõte). Kinnisasjade kohta saab avalikku teavet kinnistusraamatust kuhu Kinnistusraamatuseaduse kohaselt kantakse kõik kinnisasjad ja nendega seotud asjaõigused ning vallasasjade kohta valduse teostamisega.

eraomand, omand, valdus, servituut, hüpoteek

Asjaõigusseadus

Asjaõigus reguleerib eelkõige omandiõiguse erinevaid aspekte, s.h. vallasomandi ja kinnisomandi (s.h. kaas- ja ühisomand) tekkimine, valdus, hoonestusõigus, servituudid,
reaalkoormatised, hüpoteek jne. Asjaõigus sätestab kuidas erinevate asjade omand või valdus tekib ja lõppeb ning millised sätteid tuleb jälgida. Asjaõigust reguleerib Asjaõigusseadus.

Consigliori OÜ nõustab kliente alljärgnevates asjaõiguse valdkondades:
• kinnis- ja vallasvara müümine, üürimine ja rentimine (omand, hüpoteegi seadmine, servituudid, reaalkoormatised, ostueesõigus, pandiõigused, kinnistusraamat).
• kaasomandi lõpetamine ja naabritega seotud vaidlustega (sh kaasomandi lõpetamine kohtu korras)
Korteriühistute nõustamine
• Esindamine läbirääkimistel, üürikomisjonis, kohtus ja muudes ametiasutustes.