Tööõigus

töövaidluskomisjon, kohus, töölepingu ülesütlemine

Tööõigus


Tööõigus

Tööõiguse sisuks on töötajate ja tööandjate õiguste ja kohustuste määratlemine töösuhetes ning nende pinnalt tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamine kohtuväliselt või kohtus. Et vältida tööõiguslike probleemide tekkimist tuleb töösuhted võimalikult täpselt ja üheselt mõistetavalt kirjeldada töölepingutes ning tööandja töökeskonna sisekorda määratlevates  eeskirjades. Tööõigust reguleerib Töölepingu seadus.

Töövaidluskomisjon, töövaidlused

Tööinspektsioon

Töötajatele on võimalus ka alati pöörduda Tööinspektsiooni, et küsida sealt abi tööalaste vaidluste lahendamiseks, kuid Tööinspektsiooni juristid ei esinda Teid kohtus ega töövaidluskomisjonis töölepingu rikkumistega seotud vaidlustes

Meie büroo pakub alljärgnevaid teenused tööõiguse alal:
• Nõustamine kõigis tööõigusega seotud küsimustes (töölepingu koostamine, töölepingu muutmine ja lõpetamine jne.)
• Varalise vastutuse, konkurentsipiirangu jms dokumentatsiooni koostamine
• Töökorralduse reeglite, eeskirjade, ametijuhendite jms dokumentide koostamine
• Klientide esindamine tööõiguslike vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt, kui ka töövaidluskomisjonis ja kohtus